ИТХ-ын тогтоол
ИТХ-ын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дугаар тогтоолын дагууЦагаанчулуут сумын ИТХ-ын хуралдаанаас гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт2017 оны12 дугаар сарын 05 Цагаанчулуут булаг№Гаргасан шийдвэрийн он сар өдөрдугааргарчигЗаалтын тоо утгаХэрэгжилт хувь12016.12.1908Сумын ИТХ-ын 2016-2020 онд баримтлах бодлого1.Сумын ИТХ-ын 2016-2020 онд баримтлах бодлогыг хавсралтаар баталсугай.2. Сумын ИТХ-ын 2016-2020 онд баримтлах бодлогыг Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Тэргүүлэгчдийн жил бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж, биелэлтийг хангаж ажиллахыг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга /Ч.Баярмагнай / нарт даалгасугай.3. Сумын ИТХ-ын баримтлах бодлогод тусгагдсан зорилтыг сумын нутаг дэвсгэрт болон өөрийн сонгогдсон тойрогт сурталчлах, хэрэгжүүлэх, биелэлт үр дүнг тооцож идэвх санаачилгатай ажиллахыг ИТХ-ын Төлөөлөгч нарт үүрэг болгосугай.4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж биелэлт үр дүнг ИТХ-д тайлагнаж ажиллахыг ИТХ-ын н/б дарга-д үүрэг болгов. ИТХ-ын 2016-2020 онд баримтлах бодлого 4 бүлэг 51 зүйлээс бүрдэж байна. 2017 оны байдлаар заалт бүрээр тооцон биелэлтийг гаргавал Одоогийн байдлаар1-р Зорилтын хүрээнд 13 зүйлээс 12..
ИТХ-ын хуралдааны тогтоол